Центар за социјални рад Нови Сад
Телефон: 021/210-1400 ( Централа )
Адреса: Змај Огњена Вука 13-17, Нови Сад
Е-маил: novisad.csr@minrzs.gov.rs