Служба за заштиту одраслих и старих

Служба кроз свој рад пружа помоћ и заштиту:

 • одраслим лицима са породичним проблемима
 • ментално недовољно развијеним одраслим лицима
 • душевно оболелим лицима
 • одраслим лицима са асоцијалним понашањем
 • одраслим незбринутим лицима
 • остарелим лицима без породичног старања
 • лицима у стању социјалне потребе затеченим на територији Града Новог Сада
 • избеглим и прогнаним лицима кроз нови облик заштите – заштићено становање

Служба обавља следеће послове:

 • смештај у установу социјалне заштите
 • стављање под старатељство лица лишених пословне способности
 • по потреби покретање поступка процене пословне способности.
 • привремена старатељска заштита ради обављања одређених правних радњи
 • регулисање свих имовинско-правних односа лица неспособних за самостално заступање
 • пружа услуге за заштиту од насиља у породици за сва пунолетна лица, уз активну сарадњу са другим институцијама и НВО у Граду Новом Саду
 • давање мишљења и предлога другим институцијама
 • рад на усмеравању и праћењу лица у стању социјалне потребе
 • активно учествује у пројектним активностима подржаним од ЕУ и ресорног Министарства („Отворени загрљај“, Трговина људима)

Поред наведеног Служба се бави и :

 • посредовањем код пружања кућне неге и помоћи у кући
 • проценом социо-економских прилика појединаца-породица за потребе КПЗ и других институција
 • организациом сахрана и рефундацијом трошкова истих за кориснике домског смештаја, односно НН лица.

Службу за заштиту одраслих и старих лица чини 15 стручних радника. Од наведеног броја 10 стручних радника водитеља случаја (социјални радници и психолози) ангажовани су на горе наведеним пословима, 1 водитељ случаја на пословима Помоћи у кући, 1 водитељ случаја ангажован у одељењу у Ср. Карловцима, 2 супервизора и руководилац Службе.