Служба за финансијско-рачуноводствене и аналитичко-планске послове

Служба пружа подршку свим осталим службама у центру како би функционисале и обављалe послове из области социјалне заштите који су финансирани из буџета Републике Србије, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и буџета Града, преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

Послови службе обухватају:
• израду захтева за финансијска средства
• обрачун и исплату зарада и превоза запосленима, као и других примања,
• плаћање обавеза добављачима,
• обрачун и исплата помоћи и накнада корисницима,
• прикупљање и обрада података,
• праћење и истраживање друштвених појава и социјалних проблема,
• израда великог броја извештаја и информатичка подршка у свим пословима

Служба броји 14 (четрнаест) запослених на следећим радним местима:
• помоћник директора за финансијске послове
• шеф рачуноводства
• референт плана и анализе,
• референт финансијског књиговодства,
• референт за послове заштићеног становања и евиденцију основних средстава,
• благајник,
• књиговођа финансијског књиговодства – 2 радника,
• обрачунски радник зарада запослених радника,
• референт књиговодства главне књиге и послова из области социјалне заштите,
• референт материјалног књиговодства и послова из области социјалне заштите.
• статистичар
• информатичар
• социолог