Наши корисници

ДЕЦА И ОМЛАДИНА УГРОЖЕНА ПОРОДИЧНОМ СИТУАЦИЈОМ

Деца чија су оба родитеља умрла, непознатих родитеља, деца напуштена од родитеља и деца лишена родитељског права.
Најчешћи облици заштите : старатељство, усвојење, смештај у другу породицу, смештај у установу социјалне заштите, једнократне новчане помоћи, помоћи у натури. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.

 • Злостављана деца
  Најчешћи облици заштите : интервенција дијагностика, покретање кривичног поступка, учествовање у прикупљању потребних података за истрагу, смештај у прихватилиште, установу социјалне заштите, хранитељску породицу и саветодавно терапијски рад са ненасилним родитељем. Послови везани за злостављану децу обављају се на нивоу Јужнобачког региона. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.
 • Социјално и материјално угрожена деца
  Најчешћи облици заштите: материјално обезбеђење породице, једнократне новчане помоћи, помоћ у натури, смештај у установу социјалне заштите, смештај у хранитељску породицу. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.
 • Деца родитеља спречених да врше родитељску дужност
  Најчешћи облици заштите : привремено старатељство, смештај у хранитељску или сродничку породицу, смештај у установу социјалне заштите. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.
 • Деца из породица са поремећеним односима родитеља, деца родитеља у бракоразводном спору и деца из разведених бракова
  Најчешће услуге социјалне заштите : давање мишљења и предлога на захтев суда о поверавању деце једном од родитеља у поступку развода брачних и ванбрачних заједница. Зависно од случаја, могу се придружити низ других мера и услуга социјалне заштите.

ДЕЦА И ОМЛАДИНА СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ПОНАШАЊУ

 • Деца са асоцијалним понашањем
  Најчешће мере и услуге: саветодавни рад, дневни боравак, смештај у заводске установе за децу са поремећајима у понашању. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.
 • Деца вршиоци кривичних дела и прекршаја испод 14 година
  Најчешће мере и услуге: саветодавни рад, дневни боравак, смештај у заводске установе за децу са поремећајима у понашању. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.
 • Деца вршиоци кривичних дела и прекршаја преко 14 година
  Најчешће мере и услуге: Укор, опомена, појачан надзор родитеља, појачан надзор родитеља уз контролу органа старатељства, појачан надзор органа старатељства, упућивање у дисциплински центар, упућивање у васпитну установу, упућивање у васпитно поправни дом, упућивање у малолетнички затвор, праћење, предлагање и вршење : васпитних налога, посебних обавеза, учешће у припремном поступку и редовно извештавање суда о повереним пословима. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.
 • Млађа пунолетна лица
  Најчешће мере и услуге: Укор, опомена, појачан надзор родитеља, појачан надзор родитеља уз контролу органа старатељства, појачан надзор органа старатељства, упућивање у дисциплински центар, упућивање у васпитну установу, упућивање у васпитно поправни дом, упућивање у малолетнички затвор, праћење, предлагање и вршење : васпитних налога, посебних обавеза, учешће у припремном поступку и редовно извештавање суда о повереним пословима. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.

ДЕЦА И ОМЛАДИНА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

 • Деца са оштећењем менталних функција
  Најчешћи облици и услуге соц. заштите: смештај у установу соц. заштите, старатељство, додатак за туђу негу и помоћ, материјално обезбеђење породице, једнократне новчане помоћи, Помоћ у натури, дневни боравак. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга соц. заштите.
 • Деца са оштећењем психофизичких функција
  Најчешћи облици и услуге соц. заштите: смештај у установу соц. заштите, старатељство, додатак за туђу негу и помоћ, материјално обезбеђење породице, једнократне новчане помоћи, помоћ у натури, дневни боравак, школовање и оспособљвање. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга соц. заштите.

ОСТАЛА ДЕЦА И ОМЛАДИНА

Малолетна лица која траже сагласност за ступање у брак, деца којој је постављен привремени старатељ, деца за коју се води поступак око отуђења
имовине, располагање осигуране суме, уговори о поклону, наследне изјаве и сл.

Најчешћа услуга социјалне заштите је сагласност органа старатељства у датом поступку и постављање привременог старатеља на захтев суда. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга соц. заштите.

ОДРАСЛА ЛИЦА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ

Ову категорију чине одрасла лица са асоцијалним понашањем, одрасли алкохоличари и наркомани за које је могуће обезбедити смештај након лечења или друге облике мере и услуге у зависности од случаја.

ОДРАСЛА ФИЗИЧКИ И ПСИХИЧКИ ОМЕТЕНА ЛИЦА

Ову категорију чине: одрасла лица са оштећеним видом и слухом,ментално недовољно развијена одрасла лица, душевно оболела одрасла лица,
ментално недовољно развијена и инвалидна одрасла лица.

Најчешћи облици и мере заштите: старатељство, додатак за туђу негу и помоћ, кућна нега и помоћ у кући, смештај у установу социјалне заштите, материјално обезбеђење породице, једнократне помоћи у новцу и натури. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.

МАТЕРИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕЂЕНА И НЕЗБРИНУТА ЛИЦА

Најчешћи облици и мере заштите: материјално обезбеђење породице, једнократне помоћи у новцу и натури. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.

ОСТАЛА ОДРАСЛА ЛИЦА

 • Лица са породичним проблемима
  Најчешћи облици и мере заштите: по захтеву суда регулисање виђања деце и родитеља којем дете није поверено, посредовање,заступање деце у поступку поделе имовине, саветодавно-терапијски рад (саветовалиште за брак и породицу). Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.
 • Лица са насиљем у породици
  Најчешћи облици и мере заштите: издвајање из породице и смештај у адекватну установу, саветодавно-терапијски рад са ненасилним члановима породице. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.
 • Лица која су усвојитељи, хранитељи
  Најчешћи облици и мере заштите: процена подобности и обука заинтересован лица и за усвојење и за хранитељство.

ОСТАРЕЛА ЛИЦА

Остарела лица без породичног старања, остарела лица без средстава за живот, остарела, теже хронично оболела и инвалидна лица, остарела лица са породичним проблемима, остала остарела лица којима се поставља привремени старатељ.

Најчешћи облици и мере заштите: смештај у установу соц. заштите, кућна нега и помоћ у кући, додатак за туђу негу и помоћ, старатељство-стално или привремено, материјално обезбеђење породице, једнократне помоћи у новцу и натури. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.