Саветовалиште за брак и породицу

Саветовалиште за брак и породицу

Саветовалиште за брак и породицу основано је 14.11.1991. године у оквиру Центра за социјални рад. Оснивач Саветовалишта је тадашњи Фонд социјалне заштите Града Новог Сада. Функционише као вид организоване професионалне подршке и помоћи грађанима Новог Сада који имају тешкоће у домену индивидуалног, брачног и породичног живота.

Рад Саветовалишта за брак и породицу финансира Град Нови Сад.  Све услуге Саветовалишта су бесплатне. Као отворен облик социјалне и породично правне заштите  Саветовалиште се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава и популација са ризиком, а проблематика су индивидуални, партнерски, родитељски и породични проблеми.

Радно време Саветовалишта је:

Понедељак до четвртка од 7 – 19 часова (рад са клијентима од 8 до 18 часова) и

петак од 7 до 14,30 (рад са клијентима од 8 до 13 часова).

Рад са клијентима се заказује телефоном или лично.

Загарантована је поверљивост садржаја које клијенти изнесу у саветодавно- терапијксом раду. Од поверљивости су изузета сазнања о насиљу у породицу и/или било ком другом кривичном делу, које мора бити пријављено.

Услуге Саветовалишта за брак и породицу могу користити становници са територије Града Новог Сада.

Бројеви телефона за заказивање:  421-798, 210-1411 и 210-1412.

Принципи рада су:

  • добровољност долазака
  • загарантована дискреција
  • поштовање етичког кодекса струке

Развој Саветовалишта за брак и породицу:

1991-1993. година – Период формирања и експанзије:

– подршка од стране Града Новог Сада;
– ентузијазам професионалаца Центра за социјални рад;
– организовање припремне едукације за отпочињање рада Саветовалишта;
– учешће великог броја професионалаца Центра за социјални рад у едукацији;
– разноврсност облика и метода рада;

1993-1999. година – Период кризе и застоја:

– Проблем у позиционирању Саветовалишта као алтернативне форме рада и услуге Центра за социјални рад;
– Нејасне границе између делокруга рада тимова и Саветовалишта;
– Нестабилан и недовољан број професионалаца у Саветовалишту;
– Финансирање едукација и супервизија од стране самих професионалаца;
– Недовољно адекватан простор за рад (једна просторија, неадекватно опремљена);

Након 2000. године – Период стабилизације рада Саветовалишта:

– Препознавање значаја Саветовалишта у систему Центра за социјални рад и систему социјалне заштите;
– Развијање различитих програма рада кроз пројектне активности у складу са реформом социјалне заштите;
– Стабилан и већи број професионалаца у Саветовалишту подржан од стране Града Новог Сада (актуелно пет);
– Просторије Саветовалишта у центру града;
– Оптималан простор за рад и адекватна опремљеност;
– Боља техничка опремљеност;
– Делимично финансирање едукација и супрвизија професионалаца;

Саветовање и психотерапија:

Саветодавно-терапијске услуге:

– индивидуална психотерапија и саветовање;
– партнерска;
– породична;

Најчешћи проблеми због којих се обраћају клијенти:

– брачне и партнерске кризе;
– идивидуални проблеми;
– тешкоће у родитељском функционисању;
– конфликти у процесу развода брака и након развода;
– породичне кризе;
– партнерско насиље;

Пројектне активности Саветовалишта:

Пројекти од 1991-2000. године:

Групни рад са:
– родитељима након развода
– старим особама
– децом из хранитељских породица
– хранитељицама на породичном смештају
– потенцијалним усвојитељима
– са адолесцентима из породица у поступку развода брака

Акциона истраживања:
– утицаја социоекономског окружења на кретање корисника социјалне заштите на територији Општине Сремски Карловци
– избегличке породице и породице домаћина
– помоћ породицама учесника рата
– Пројекат самоедукације стручних радника
– Програм превенције породичног живота
– Развој породичног смештаја

Пројекти након 2000. године:

–  „Родитељи на други начин“ (МРСП РС; Покрајински секретаријат; Градска управа за дечију и социјалну заштиту; центри за социјални рад)
–  „Живети без насиља“ (Градски секретаријат за здравство и социјалну заштиту Града Новог Сада)
–  „Превенција насиља у социјалној заједници“ (УНДП)
–  „Сигурна школа-живимо без насиља“ (Градска управа за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада)

– „Колеге, придружите се у мрежу заштите од насиља“ (МРСП РС; Градска управа за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада, центри за социјални рад)

„Јачање капацитета оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља у породици „ЗОРА“ (Регија Емилија Ромања и Град Нови Сад)

– „Јачање родитељства – Добар родитељ злата вреди“ (Уницеф и Хемофарм)
– „Третман мушкараца починилаца насиља у партнерском односу“ (УНДП)

Едукација и супервизија:

Едукација – Акредитовани програми у социјалној заштити:

– „Родитељи на други начин“
– „Колеге, придружите се у мрежу заштите од насиља у породици“

Супервизија:

– У оквиру акредитованих програма;
– У овквиру пројектних активности Саветовалишта;

Евиденција и анализа статистичких података:

Статистика генерално:

Током 22 године рада Саветовалишта за брак и породицу услуге је користило преко 13000 клијената. На годишњем нивоу Саветовалишту се обрати преко 900 клијената, са којима се у просеку реализује око 1600 сеанси.