Историјат

30.09.1960. год. – основан Центар за социјални рад, а почео са радом априла 1961. год. У оквиру Центра је до 1964. год. постојало Прихватилиште за децу са поремећајем у понашању које са оснивањем Завода за заштиту у васпитање деце и омладине прелази у његову надлежност.

1967. год. – посебном одлуком Скупштине Општине Нови Сад Орган старатељства пренет је у надлежност Центра за социјални рад.

1990. год. – Општински фонд за социјалну заштиту доноси Одлуку да се Саветовалиште за предбрачну, брачну и породичну проблематику организује при Центру за социјални рад. Саветовалиште почиње са радом 1991. год.

1992. год. – Одлуком Министарства за рад, борачка и социјална питања републике Србије Центар за социјални рад постаје међуопштински, односно поред Општине Нови Сад добија и Општине Беочин и Сремске Карловце.

1993. год. – У складу са изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана да центар у првом степену решава остваривање права утврђених датим Законом добија послове вођења управног поступка око остваривања услуга кућне неге и помоћи у кући.

2002. год. –  на основу Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02.) проширује се делатност Центра обавезом: издавања уверења родитељима са новорођеним другим, трећим и четвртим дететом да се брину о деци, а ради остваривања родитељског додатка; издавања потврде родитељима из ванбрачних заједница и родитељима у бракоразводном спору да се непосредно брину о деци (да деца живе код родитеља који подноси захтев) у вези остваривања дечијег додатка и издавања потврде за регресирање боравка деце материјално угрожених породица у предшколским установама.

2003. год. – На основу решења Скупштине Града Новог Сада, Управни одбор Центра је донео одлуку о проширењу делатности Центра за социјални рад у домену „остала социјална заштита у установама са смештајем – Прихватилиште са прихватном станицом -Сигурна кућа“. Исте године, истом Одлуком у оквиру Центра за социјални рад је отворен Дневни боравак за децу са поремећајем у понашању, а за децу са посебним потребама преузима вођење управног поступка за коришћење услуга Дневног боравка.

2005. год. – ступањем на снагу Породичног закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/05.) делатност Центра је делимично измењена и проширена. Исте године, као облик заштите материјално и социјално угрожених лица уводи се „Заштићено становање“ које се финансира из буџета Града Новог Сада.

2006. год. – Изменама Закона о финансијској подршци породици са децом (Сл. Гласник Р.Србије бр. 115/05.) од 01.01.2006. године Центар издаје уверење и за прворођено дете. Средства се обезбеђују из буџета Републике. Изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл. гласник Р. Србије, бр.115/2005. године) проширује се структура корисника који преко Центра регулишу право на додатак за туђу негу и помоћ.

2007. год. – На основу Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите (Службени лист Града Новог Сада, број 27/2005 ), преко Центра се регулише остваривање права на изузетну или интервентну једнократну помоћ.

2008. год.  – у редовну делатност Центра уводи се посебан облик социјалног становања у заштићеним условима за децу без родитељског старања који излазе из установа или хранитељских породица. Финансирање овог облика заштите обезбеђује се из буџета Града Новог Сада.

2009. год.  – на основу Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 46/09.), делатности Центра за социјални рад Града Новог Сада се проширује у домену остала социјална заштита у установама са смештајем – прихватилиште са прихватном станицом „Сигурна женска кућа“. По истој Одлуци делатност Центра се проширује у Дневном боравку за децу и омладину са поремећајем у друштвном понашању, активностима које се односе на интезиван рад са малолетним учиниоцима кривичних дела којима је од стране Суда изречена васпитна мера појачаног надзора уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолетника.

2012. год.  – на основу Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 38/2011. и 10/2012) делатност Центра се проширује пословима који су везани за додатну социјалну подршку детету и ученику. Центар за социјални рад Града Новог Сада решењем утврђује потребу за ангажовањем пратиоца, као и врсту и учесталост послова на пружању додатне социјалне подршке.