Важни линкови

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
www.minrzs.gov.rs

Републички завод за социјалну заштиту
www.zavodsz.gov.rs

Покрајински завод за социјалну заштиту
www.pzsz.gov.rs

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Комора социјалне заштите
www.komorasz.rs

Свратиште за децу и младе
www.decaulice.rs

Град Нови Сад
www.novisad.rs

Национална служба за запошљавање
www.nsz.gov.rs

Фонд за социјалне иновације
www.sif.minrzs.gov.rs

Републички Фонд за Пензионо и Инвалидско Осигурање
www.pio.rs

Инцест Траума Центар
www.incesttraumacentar.org.rs

Центар СРЦЕ
 www.centarsrce.org