Прихватилиште за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа“

Сигурна женска кућа представља део Центра за социјални рад Града Новог Сада, односно делатност социјалне заштите. У периоду од 2006. до 2009. године Сигурна женска кућа је функционисала као пројекат у потпуности подржан средствима буџета Града Новог Сада – Градске управе за социјалну и дечију заштиту, да би 2009. године почела да функционише као редовна делатност Центра за социјални рад. Сигурна женска кућа представља нови, целовит облик друштвене заштите жена и деце који су угрожени насиљем у породици у виду специјализованог прихватилишта и прихватне станице.

Функција Сигурне женске куће је да женама и деци угроженим насиљем обезбеди:
– физичку сигурност;
– егзистенцијалну сигурност;
– психосоцијалну подршку;
– правну помоћ;
и тако омогући прекидање круга породичног насиља и пружи услове да жена, ојачана, изгради сопствену стратегију организовања живота без насиља.

Стручни тим
У непосредном, стручном и организационом раду са женама и децом угроженим породичним насиљем раде професионалци. Рад је организован у две смене и ноћном дежурству. Рад у Сигурној женској кући подразумева активно и пасивно дежурство. Обзиром на вишедимензионалност и сложеност проблематике у Сигурној женској кући раде следећи стручни радници: социјални радник, психолог и педагог.
Од момента пријаве насилништва, односно сазнања, успоставља се контакт са органима правосуђа, полиције, тужилаштва, Центра за социјални рад, односно обезбеђивање функционисања „мреже“ – једновременог и заједничког деловања институција које су законски обавезне да делују. Могућност издвајања жртве и смештаја у Сигурну женску кућу омогућује доследну примену законских прописа и потпуну заштиту жртве.

Контакт са стручним тимом

Жене и деца, жртве породичног насиља могу да контактирају стручни тим Сигурне женске куће путем телефона: 021/646-57-46 сваког дана у периоду од 00 до 24 сатa.

Жене које трпе породично насиље могу нам се обратити и преко адресе електронске поште: sigurnazenskakuca@csrns.org.rs.