Служба за заштиту деце и омладине

Центар за социјални рад врши послове заштите породице, помоћи породици и старатељства (Породични закон, чл. 12).

У односу на кориснике у сукобу са родитељем, старатељем или заједницом, који својим понашањем угрожавају себе и околину, односно чине кривична дела и прекршаје, орган старатељства предузима следеће активности како би утицао на правилан развој малолетника и јачање његове личне одговорност:

-Код деце млађе од 14 година, којима се не може изрећи кривична санкција, најчешће се реализује процена стања, потреба и ризика за дете; развија план услуга уз партиципацију детета и родитеља/старатеља/хранитеља; те реализује саветодавни рад, посредовање код других институција (најчешће образовни и здравствених) због укључивање детета у одговорајуће третмане или конференција случаја са присуством свих релевантних институција ради изналажења решења које је у најбољем интересу детета; као и услуга дневног боравка за децу са поремећајем у понашању.

-У односу на малолетне учиниоце кривичних дела (млађе малолетнике узраста од 14 до 16 година и старије малолетнике од 16 године па до навршених 18 година) представник орган старатељства предузима све активности које су наведене код деце млађе од 14 година, али и следеће активности: сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога и васпитних мера; присуствује саслушању малолетника на суду током припремног поступка и седницама већа за малолетнике; доставља налаз и стручно мишљење суду/јавном тужиоцу пред којим се води кривични поступак против малолетника везано за узраст малолетника, зрелост, средину у којој живи, личност, понашање и друге релевантне околности; стара се о извршењу васпитних налога и васпитних мера и подноси на сваких 6 месеци извештај о испуњењу васпитног налога или мере јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике; посебно прати кривичну санкцију институционалног карактера сарадњом са установом, малолетником и његовом породицом, како би се по истеку мере малолетник укључио у друштвено користан живот и активности.
Основни облик реаговања према малолетним учиниоцима кривичних дела је примена 9 васпитних мера, које се деле на три групе: блаже васпитне мере (упозорење и усмеравање); теже васпитне мере (мере појачаног надзора) и заводске мере. Када се ради о епизодном, ситауционом или случајном вршењу кривичних дела, избегава се или одлаже вођење кривичног поступка према малолетнику, и примењују се васпитни налози. Једина казна у примени према малолетницима је упућивање у малолетнички затвор.

-Стручни тим органа старатељства је у улози вештака у судским поступцима према млађим пунолетним лицима (која су у време извршења кривичног дела имала 18 година, а у време суђења нису напунила 21 годину), односно спроводи дијагностички поступак ради процене њихове социо-емоционалне зрелости и предлаже суду примену одређене васпитне мере.

 

Стручни радници обезбеђује помоћ и подршку деци и младима у ситуацијама породичног насиља. Орган старатељства обезбеђује основну заштиту права и интереса детета одговарајућим интеревнцијама социјалне и породично-правне заштите детета. Реализују следеће услуге и мере: процену стања, потреба и ризика по дете/младу особу, планирање услуга уз партиципацију корисника, саветодавно-информативни рад; евалуацију плана услуга, конференцију случаја; неодложну интервенцију током 24 часа; налаз и стручно мишљења везано за сврсисходност тражених мера заштите од насиља у породици (забрана узнемиравања, приближавања на одређеној удаљености, забрана приласка месту становања или рада, исељенеј из стана, усељење у стан), као и за потребе кривичног и предкривичног поступка; сарађује са јавним тужиоцем и судијом, присуствује судским рочиштима у кривичном поступку на околност насиља у породици; сарађују са свим релевантним институцијама.
На територији Града Новог Сада постоји Мрежа за заштиту жена и деце од насиља у породици „ЗОРА“ и Протокол о сарадњи измежу ЦСР, ПУ Нови Сад, Дома здравља –Нови Сад, Клиничког центра-Института за психијатрију, ПУ „Радосно детињство“, Средње медицинске школе, као и Координативно тело које сазива састанке представника институција на којима се ради на унапређењу заштите жртава породичног насиља.

Служба за заштиту деце и младих има конкретне задатке и овлашћења за примену неодложних мера правне и социјалне заштите детета које је изложено злостављању и занемаривању у оквиру породице. Према родитељима се примењују мере превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права, а уколико је и поред њихове примене и даље присустна опасност по живот и здравље детета, долази до издвајања детета из природне породице и најчешће смештаја у ханитељску породицу. У тим случајевима орган старатељства, након констатовања да се ради о деци без адекватног родитељског старања, покреће судске поступке за делимично или потпуно лишење родитељског права. Примењује се мера старатељске заштите према детету. Само у изузетним случајевима реализује се смештај детета у установу социјалне заштите. Трајно збрињавање детета реализује се путем усвојења.
Специфиност рада са злостављаном децом је да едуковани и сензибилисани стручњаци органа стартељства реализују интервју с са злостављаним/занемареним/злоупотребљеним дететом (по захтеву суда у скрин соби), раде процену стања, потреба и ризика по дете, развијају план услуга; сачињавају налаз и стручно мишљење за потребе предкривичног и кривичног поступка; интензивно сарађују са полицијом, јавним тужиоцем и судом, али и здравственим, образовним и другим институцијама; у улози сведока присуствују судским рочиштима; пружају психосоцијалну подршку деци, младима и ненасилним родитељима у превазилажењу последица изложености трауматском искуству.

Деца из породица где се родитељи споре око вршења родитељског права чине велики број наших корисника. Најчешће примењиване мере и услуге према њима су: процена потреба, стања и ризика по дете, саветодавно-инфорнативни рад са родитељима, посредовање код других институција ради укључивања детета/родитеља у психотерапијске третмане; сачињавање и достављање налаза и стручног мишљења суду везано за вршење родитељског права и регулсање контаката детета са родитељем коме не буде поверено.

Специфичне услуге и мере органа стартељства према деци са развојим тешкоћама су упућивање у дневни боравак, услугу личне асистенције, подношење захтева Комисији за процену потреба детета, упућивање на остваривање права за тужу помоћ и негу, смештај у установу социјалне заштите и старатељство.

Деца и млади жртве трговине људима су посебно осетљива група корисника према којима се предузимају услуге процене и планирања у сарадњу са Центром за заштиту жртава трговине људима, посредовања код других институција, неодложна интервенција 24 часа, смештај у Прихватилиште са прихватном станицом „Сигурна кућа“, достављање налаза и стручног мишљења за потребе предкривичног и кривичног поступка.

Орган старатељства пружа подршку младима у еманципацији кроз саветодавни рад, и различите материјалне видове помоћи и подршке, те упућивање на услугу становање уз подршку.

У Служби за заштиту деце и младих, поред руководиоца службе, ради пет супервизора и 29 водитеља случаја.

 

zastita dece