Служба за пријем и управно-правне послове

 • ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

Пријем свих странака,  вођење разговора, пријем свих захтева, анализа истих, попуњавање пријемног листа у коме се одређује категорија случаја и служба која ће поступати по захтеву. Издавање уверења за остваривање права на родитељски додатак.

Радно  време предвиђено за пријем корисника је од  8 до 13 часова, како би се могли попунити сви пријемни листови, који се тог дана приме, јер на основу њих писарница отвара предмете, а у циљу дневне ажурности.

 • ПИСАРНИЦА
  1. Евидентирање свих поднесака за све службе у центру, вођење интерне доставне књиге за све службе, раздуживање предмета, архивирање предмета, спајање предмета и достављање стручним радницима.
  2. Експедиција поште за све службе
  3. Дактилографски послови
  4. Вођење евиденције о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици („Сл.гласник РС, бр.56/2005)
  5. Вођење евиденције о издржаваним лицима („Сл. гласник РС“, бр.56/2005)
  6. Вођење  старатељске књиге малолетних штићеника
  7. Вођење  старатељске књиге пунолетних штићеника
 • КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛНА ДАВАЊА

8. Утврђивање права на новчану социјалну помоћ , једнократну новчану помоћ и друга новчана давања.

 • ПРАВНА СЛУЖБА – ПРАВНИЦИ

9.  Примена управно процесних правила у вођењу поступка и доношењу одлука у управним стварима чије је решавање законом поверено центру.
10.  Покретање судских поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других неспособних лица (лишење родитељског   права, оспоравање и утврђивање очинства, издржавање млт. лица, лишење пословне способности…)