ЈАВНИ ОГЛАС За избор КОРИСНИКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

На основу члана 11. Правилника о условима за коришћење услуге социјалног становања у заштићеним условима (Сл. Града Новог Сада бр. 48/2021 и 55/2021), Комисија за за избор корисника услуге социјалног становања Центра за социјални рад Града Новог Сада, дана 29.03.2022. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За избор

КОРИСНИКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

1.Предмет Јавног огласа је један стан у наменски изграђеном стамбеном објекту којим располаже Град Нови Сад, који се налази на адреси Клисански пут бр 3 и то:

Стан бр 5- Клисански пут бр 3, гарсоњера површине 22м2

2. Услови за избор корисника:

Услуга социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се социјално угроженим и стамбено необезбеђеним лицима, са пребивалиштем на територији Града, односно боравиштем ако су лица расељена са Косова и Метохије, под условом да приходи по члану домаћинства, не прелазе износ новчане социјалне помоћи за једночлану породицу, увећан за 20%, у складу са прописима који уређују област социјалне заштите.

Услугу социјалног становања у заштићеним условима из става остварују појединци и породице, који имају пријављено пребивалиште или ако су лица расељена са Косова и Метохије пријављено боравиште, на територији Града, најмање две године до дана објављивања јавног огласа за избор корисника услуге, а заинтересовани су за овај вид стамбеног решења, и то:

– стара лица способна за самосталан живот у заштићеним условима,

– самохрани родитељи,

– друга социјално угрожена лица, која због здравствених проблема чланова породице инвалидитета, сметњи у развоју и социо-економског или породичног статуса не могу самостално решити стамбену потребу.

Старим лицем сматра се лице које је навршило 65 година живота.

Самохрани родитељ јесте родитељ који сам живи и стара се о деци рођеној у браку или ван брака (други родитељ је преминуо, непознат је или му је непознато пребивалиште, односно боравиште дуже од шест месеци и очигледно је напустио дете), као и када други родитељ не учествује у издржавању детета.

Дететом се сматра дете старости до 18 година, односно до 26 година ако је на редовном школовању и дете са сметњама у развоју или инвалидитетом док је неспособно за самосталан живот и рад.

Стамбено необезбеђеним се сматра појединац и породица који не поседује непокретност на територији Републике Србије и у иностранству, којом би могао да реши своје стамбене потребе или да непокретност не испуњава основне услове становања (недостатак водоводне, санитарне, електро инсталације) или уколико је отуђио непокретну имовину и ако је протекао период за који се појединац, односно породица сматра материјално обезбеђеном, у складу са приписима који уређују област социјалне заштите.

Здравственим проблемима, сматрају се: малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка рестриктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести (шизофренија, психоза, ендогена депресија), аутизам, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, шећерна болест, хроничне терминалне бубрежне инсуфицијенције на дијализи и након трансплантације, хронична обољења јетре са знацима декомпензације, и остеомијелитиси.

3.Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног огласа на у средствима јавног информисања и на огласној табли Центра за социјални рад Града Новог Сада.

4.Уз пријаву на јавни оглас, подносилац пријаве прилаже:

 1. 1.       Изјава о сагласности за овај вид стамбеног решења, коју потписује подносилац пријаве и сви пунолетни чланови домаћинства наведени у пријави,
 2. Изјава подносиоца пријаве у складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку,
 3. Фотокопије личних карата или очитане личне карте уколико су са чипом, односно фотокопије расељеничких легитимација, свих чланова домаћинства са 16 и више година, а за децу фотокопије извода из матичне књиге рођених,
 4. Уверења о незапослености (Националне службе за запошљавање), за подносиоца пријаве и чланове домаћинства (радно способних лица),
 5. Уверење о исплаћеној накнади за случај незапослености (Националне службе за запошљавање), за подносиоца пријаве и чланове домаћинства (радно способних лица),
 6. Решење о новчаној социјалној помоћи,
 7. Потврде послодавца о висини примања за три месеца која претходе месецу у коме је поднета пријава или оверена изјава да подносилац пријаве, односно чланови домаћинства остварују повремене приходе,
 8. Чек од пензије, за подносиоца пријаве и чланове домаћинства,
 9. Уверење надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима о непокретности за подносиоца пријаве и све чланове домаћинства,
 10. Докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља: извод из Матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или правноснажна пресуда о поверавању и издржавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства или потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе, решење инвалидске комисије и потврда фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није остварио право на пензију, у случају да је други родитељ потпуно и трајно неспособан за привређивање,
 11. Мишљење Интерресорне комисије за дете са сметњама у развоју,
 12. Медицинска документација (извештај изабраног лекара о постојању болести из члана 5. став 5. овог правилника),
 13. Решење о телесном оштећењу за подносиоца и чланове домаћинства са телесним оштећењем,
 14. Судска пресуда за жртве породичног насиља,
 15. Потврде надлежне образовне институције о школовању за децу,
 16. Изјава о стамбеној необезбеђености из члана 5. став 4. овог правилника,
 17. Уверење МУП-а о пријави пребивалишта или боравишта за подносиоца пријаве и све чланове домаћинства.

Документација се подноси се у фотокопији, осим изјава оверених код надлежног органа (јавног бележника), са обавезом достављања на увид оригинала на захтев Комисије.

Изјаве из тачака 1., 7. и 16, које се прилажу уз пријаву, морају бити на прописаном обрасцу Центра и оверене код надлежног органа (јавног бележника).

Документацију из тачака 4., 5., 6., 9. и 17. прибавља Центар уколико је подносилац пријаве у изјави из тачке 2. навео да је сагласан да исту прибавља орган.

Комисија по службеној дужности, у складу са чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку, може да прибавља, врши увид и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако је подносилац пријаве на Јавни оглас изјавио да ће те податке прибавити сам, у ком случају ако то не учини у остављеном року, пријава ће се сматрати неуредном.

По потреби, провера чињеница од значаја за одлучивање врши се и увидом на лицу места или на други начин.

Утврђено стање констатује се записнички, односно службеном белешком.

5. Након истека рока за подношење пријава, Комисија врши проверу докумената, прибавља документе по службеној дужности, утврђује испуњеност услова за сваког подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, врши бодовање, у складу са овим правилником, и на основу утврђеног броја бодова сачињава Предлог листе реда првенства за избор корисника услуге социјалног становања у заштићеним условима.

6.Комисија објављује предлог листе реда првенства на огласној табли Центра за социјални рад.

7. На предлог листе реда првенства подносилац пријаве може да поднесе приговор Комисији, у року од осам дана од дана објављивања листе реда првенства на огласној табли.

8.На основу Kоначне листе директор Центра доноси Одлуку о избору корисника услуге социјалног становања у заштићеним условима која се објављује на огласној табли Центра за социјални рад Града Новог Сада.

9. Против Одлуке Центра може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана њеног објављивања. О жалби на Одлуку Центра одлучује Градска управа за социјалну и дечију заштиту у року од 15 дана од дана достављања жалбе Градској управи. Одлука Градске управе је коначна.

10.Обавештење о јавном огласу ће бити објављен у дневном листу “Дневник“ и, а текст јавног огласа ће бити објављнен на Огласној табли и сајту Центра за социјални рад.

11.Пријаву за Јавни оглас са комплетираном документацијом слати на адресу: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА, Нови Сад, Змај Огњена Вука 13, у затвореној коверти са назнаком “ЈАВНИ ОГЛАС –  

за избор КОРИСНИКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА – не отварати“ или ПРЕДАТИ ЛИЧНО НА ПИСАРНИЦУ Центра за социјални рад Града Новог Сада, канцеларија 15 у периоду од 8-13ч.