Zahtev za medije, zahtev za pristup informaciji od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti

OBRAZAC ZAHTEVA ZA MEDIJE 

ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA

Centar za socijalni rad Grada Novog Sada je u skladu sa čl.56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br.87/18) imenovao lice za zaštitu podataka o ličnosti – Kontakt tel. 021/210-1363

Obaveštavamo vas da po Zakonu o socijalnoj zaštiti i Porodičnom zakonu vodimo sledeće evidencije:

  • registar korisnika
  • kartoteka prijave prebivališta (na adresu Centra)
  • evidencija izdržavanih lica
  • evidencija lica prema kojima je izvršeno nasilje u porodici
  • evidencija lica protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici
  • evidencija o hraniteljima i hranjenicima
  • evidencija o štićenicima (lica pod starateljstvom)
  • evidencija o usvojenicima

Prema Pravilniku o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad, čl.14. „Službeni glasnik Republike Srbije, br. 59/2008, 37/2010, 39/2011-dr.pravilnik i 1/2012-dr.pravilnik, 51/19 i 12/2020) sve informacije o ličnim i porodičnim prilikama korisnika koje zaposleni u centru saznaju jesu poverljive informacije, stoga je iznošenje podataka vezano za zaštitu konkretnog lica u javnosti suprotno zakonu.

U skladu sa krivičnim zakonikom Republike Srbije „Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016“ kažnjivo je neovlašćeno prisluškivanje i snimanje (član 143 KZ-a), neovlašćeno fotografisanje (član 144 KZ-a), neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimaka (član 145 KZ-a), neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka (član 146 KZ-a), iznošenje ličnih i porodičnih prilika (član 172 KZ-a).