Najčešće postavljana pitanja

1. Kako ostvariti prava na subvencije (za struju, gas, informatiku…)?

Pravo na oslobađanje dela obaveze (50%) plaćanja komunalnih proizvoda i usluga ima pojedinac, odnosno porodica, koja na osnovu rešenja centra za socijalni rad ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć ili pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica (na osnovu odluke Skupštine Grada Novog Sada – o utvrđivanju kriterijuma za oslobađanje dela obaveze plaćanja komunalnih proizvoda i usluga).
Pravo na oslobađanje dela obaveze plaćanja računa za struju i gas ima pojedinac, odnosno porodica, koja na osnovu rešenja centra za socijalni rad ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć. Visina oslobađanje regulisana je Uredbom o energetski zaštićenom kupcu koju je donela Vlada Republike Srbije.

2. Ko ima prava na socijalnu pomoć?

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog zakonom.
Zahtev za ostvarivanje prava se podnosi na propisanom obrascu u pisarnici Centra za socijalni rad. O zahtevu se odlučuje rešenjem u opštem upravnom postupku na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja. Ukoliko je stranka nezadovoljna donetim rešenjem, žalbu može da izjavi Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

3. Kako ostvariti prava na tuđu negu i pomoć?

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe. Preko centra za socijalni rad pravo ostvaruju deca, odrasla i ostarela lica koja nisu ostvarila penziona primanja i inostrani penzioneri.
Penzioneri pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvaruju preko Fonda PIO na Žitnom trgu.

4. Kako pokrenuti postupak razvoda braka?

Razvod braka se pokreće tužbom u Osnovnom sudu.

5. Deca rođena u vanbračnim zajednicama – zašto se za poveravanje deteta mora pokretati postupak u sudu?

Vršenje roditeljskog prava – poveravanje dece, je postupak koji se pokreće u Osnovnom sudu. Od 01.07.2005. zakon izjednačava pravni status dece rođene u vanbračnim zajednicama sa decom rođenom u bračnim zajednicama.

6. Kako postati hraniteljska porodica?

Postupak počinje podnošenjem zahteva u centru za socijalni rad. Potrebno je proći obuku za hranitelje nakon čega se stiče podobnost za bavljenje hraniteljstvom.

7. Koji je postupak za usvajanje dece?

Postupak počinje podnošenjem zahteva u centru za socijalni rad. Potrebno je proći obuku za usvojitelje nakon čega se ulazi u nacionalni registar usvojitelja.
Usvajanje dece je postupak koji se vodi u centru za socijalni rad.

8. Šta je potrebno za smeštaj u domu ?

Potrebno je prikupiti dokumentaciju za smeštaj u dom i podneti zahtev za smeštaj u centru za socijalni rad. Zahtev se podnosi u mesno nadležnom centru (nadležnost se određuje po adresi iz lične karte), a smeštaj se može ostvariti u bilo kojoj ustanovi za smeštaj u Republici Srbiji.

9. Kako dobiti pomoć u kući?

Potrebno je, u centru za socijalni rad, podneti zahtev za utvrđivanje prava na pomoć u kući.

10. Kako postupiti kada je u porodici bolesno lice koje odbija lečenje?

Određivanje mere obaveznog lečenja je u nadležnosti suda. Pokretač postupka mogu biti bliski članovi porodice. Ako se utvrdi da je potrebno pokrenuti postupak preispitivanja poslovne sposobnosti uključuje se centar za socijalni rad.

11. Gde se leče lica zavisna od kockanja?

Kocka je porok modernog doba, nema jedinstvenog uputstva za postupanje. Najčešće se koriste usluge raznorodnih savetovališta i terapeuta.

12. Kome se obratiti za informaciju o licima koja bi sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju?

Ugovori o doživotnom izdržavanju  su privatna stvar svakog građanina.

13. Da li se u Centru za socijalni rad može dobiti informacija za posredovanje/upoznavanje u cilju sklapanja braka?

CSR ne vrši posredovanje za sklapanje emotivnih i bračnih veza.

14. Kome se obratiti za donacije (za decu i za odrasle)?

Obratiti nam se putem broja telefona 021/210-1401.