Savetovalište za brak i porodicu

Savetovalište za brak i porodicu

Savetovalište za brak i porodicu osnovano je 14.11.1991. godine u okviru Centra za socijalni rad. Osnivač Savetovališta je tadašnji Fond socijalne zaštite Grada Novog Sada. Funkcioniše kao vid organizovane profesionalne podrške i pomoći građanima Novog Sada koji imaju teškoće u domenu individualnog, bračnog i porodičnog života.

Rad Savetovališta za brak i porodicu finansira Grad Novi Sad.  Sve usluge Savetovališta su besplatne. Kao otvoren oblik socijalne i porodično pravne zaštite  Savetovalište se bavi savetodavno-terapijskim radom, preventivnim aktivnostima, informativno-edukativnim i istraživačkim radom. Ciljna grupa je zdrava i populacija sa rizikom, a problematika su individualni, partnerski, roditeljski i porodični problemi. Radno vreme Savetovališta sa klijentima je od 8 do 19 sati. Rad sa klijentima se zakazuje telefonom ili lično.

Zagarantovana je poverljivost sadržaja koje klijenti iznesu u savetodavno- terapijksom radu. Od poverljivosti su izuzeta saznanja o nasilju u porodicu i/ili bilo kom drugom krivičnom delu, koje mora biti prijavljeno.

Usluge Savetovališta za brak i porodicu mogu koristiti stanovnici sa teritorije Grada Novog Sada.

Brojevi telefona za zakazivanje:  421-798, 210-1411 i 210-1412.

Principi rada su:

  • dobrovoljnost dolazaka
  • zagarantovana diskrecija
  • poštovanje etičkog kodeksa struke

Razvoj Savetovališta za brak i porodicu:

1991-1993. godina – Period formiranja i ekspanzije:

– podrška od strane Grada Novog Sada;
– entuzijazam profesionalaca Centra za socijalni rad;
– organizovanje pripremne edukacije za otpočinjanje rada Savetovališta;
– učešće velikog broja profesionalaca Centra za socijalni rad u edukaciji;
– raznovrsnost oblika i metoda rada;

1993-1999. godina – Period krize i zastoja:

– Problem u pozicioniranju Savetovališta kao alternativne forme rada i usluge Centra za socijalni rad;
– Nejasne granice između delokruga rada timova i Savetovališta;
– Nestabilan i nedovoljan broj profesionalaca u Savetovalištu;
– Finansiranje edukacija i supervizija od strane samih profesionalaca;
– Nedovoljno adekvatan prostor za rad (jedna prostorija, neadekvatno opremljena);

Nakon 2000. godine – Period stabilizacije rada Savetovališta:

– Prepoznavanje značaja Savetovališta u sistemu Centra za socijalni rad i sistemu socijalne zaštite;
– Razvijanje različitih programa rada kroz projektne aktivnosti u skladu sa reformom socijalne zaštite;
– Stabilan i veći broj profesionalaca u Savetovalištu podržan od strane Grada Novog Sada (aktuelno pet);
– Prostorije Savetovališta u centru grada;
– Optimalan prostor za rad i adekvatna opremljenost;
– Bolja tehnička opremljenost;
– Delimično finansiranje edukacija i suprvizija profesionalaca;

Savetovanje i psihoterapija:

Savetodavno-terapijske usluge:

– individualna psihoterapija i savetovanje;
– partnerska;
– porodična;

Najčešći problemi zbog kojih se obraćaju klijenti:

– bračne i partnerske krize;
– idividualni problemi;
– teškoće u roditeljskom funkcionisanju;
– konflikti u procesu razvoda braka i nakon razvoda;
– porodične krize;
– partnersko nasilje;

Projektne aktivnosti Savetovališta:

Projekti od 1991-2000. godine:

Grupni rad sa:
– roditeljima nakon razvoda
– starim osobama
– decom iz hraniteljskih porodica
– hraniteljicama na porodičnom smeštaju
– potencijalnim usvojiteljima
– sa adolescentima iz porodica u postupku razvoda braka

Akciona istraživanja:
– uticaja socioekonomskog okruženja na kretanje korisnika socijalne zaštite na teritoriji Opštine Sremski Karlovci
– izbegličke porodice i porodice domaćina
– pomoć porodicama učesnika rata
– Projekat samoedukacije stručnih radnika
– Program prevencije porodičnog života
– Razvoj porodičnog smeštaja

Projekti nakon 2000. godine:

–  „Roditelji na drugi način“ (MRSP RS; Pokrajinski sekretarijat; Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu; centri za socijalni rad)
–  „Živeti bez nasilja“ (Gradski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada)
–  „Prevencija nasilja u socijalnoj zajednici“ (UNDP)
–  „Sigurna škola-živimo bez nasilja“ (Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada)

– „Kolege, pridružite se u mrežu zaštite od nasilja“ (MRSP RS; Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada, centri za socijalni rad)

„Jačanje kapaciteta operativne mreže za zaštitu žena i dece od nasilja u porodici „ZORA“ (Regija Emilija Romanja i Grad Novi Sad)

– „Jačanje roditeljstva – Dobar roditelj zlata vredi“ (Unicef i Hemofarm)
– „Tretman muškaraca počinilaca nasilja u partnerskom odnosu“ (UNDP)

Edukacija i supervizija:

Edukacija – Akreditovani programi u socijalnoj zaštiti:

– „Roditelji na drugi način“
– „Kolege, pridružite se u mrežu zaštite od nasilja u porodici“

Supervizija:

– U okviru akreditovanih programa;
– U ovkviru projektnih aktivnosti Savetovališta;

Evidencija i analiza statističkih podataka:

Statistika generalno:

Tokom 22 godine rada Savetovališta za brak i porodicu usluge je koristilo preko 13000 klijenata. Na godišnjem nivou Savetovalištu se obrati preko 900 klijenata, sa kojima se u proseku realizuje oko 1600 seansi.