Istorijat

30.09.1960. god. – osnovan Centar za socijalni rad, a počeo sa radom aprila 1961. god. U okviru Centra je do 1964. god. postojalo Prihvatilište za decu sa poremećajem u ponašanju koje sa osnivanjem Zavoda za zaštitu u vaspitanje dece i omladine prelazi u njegovu nadležnost.

1967. god. – posebnom odlukom Skupštine Opštine Novi Sad Organ starateljstva prenet je u nadležnost Centra za socijalni rad.

1990. god. – Opštinski fond za socijalnu zaštitu donosi Odluku da se Savetovalište za predbračnu, bračnu i porodičnu problematiku organizuje pri Centru za socijalni rad. Savetovalište počinje sa radom 1991. god.

1992. god. – Odlukom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja republike Srbije Centar za socijalni rad postaje međuopštinski, odnosno pored Opštine Novi Sad dobija i Opštine Beočin i Sremske Karlovce.

1993. god. – U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana da centar u prvom stepenu rešava ostvarivanje prava utvrđenih datim Zakonom dobija poslove vođenja upravnog postupka oko ostvarivanja usluga kućne nege i pomoći u kući.

2002. god. –  na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02.) proširuje se delatnost Centra obavezom: izdavanja uverenja roditeljima sa novorođenim drugim, trećim i četvrtim detetom da se brinu o deci, a radi ostvarivanja roditeljskog dodatka; izdavanja potvrde roditeljima iz vanbračnih zajednica i roditeljima u brakorazvodnom sporu da se neposredno brinu o deci (da deca žive kod roditelja koji podnosi zahtev) u vezi ostvarivanja dečijeg dodatka i izdavanja potvrde za regresiranje boravka dece materijalno ugroženih porodica u predškolskim ustanovama.

2003. god. – Na osnovu rešenja Skupštine Grada Novog Sada, Upravni odbor Centra je doneo odluku o proširenju delatnosti Centra za socijalni rad u domenu „ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem – Prihvatilište sa prihvatnom stanicom -Sigurna kuća“. Iste godine, istom Odlukom u okviru Centra za socijalni rad je otvoren Dnevni boravak za decu sa poremećajem u ponašanju, a za decu sa posebnim potrebama preuzima vođenje upravnog postupka za korišćenje usluga Dnevnog boravka.

2005. god. – stupanjem na snagu Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/05.) delatnost Centra je delimično izmenjena i proširena. Iste godine, kao oblik zaštite materijalno i socijalno ugroženih lica uvodi se „Zaštićeno stanovanje“ koje se finansira iz budžeta Grada Novog Sada.

2006. god. – Izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (Sl. Glasnik R.Srbije br. 115/05.) od 01.01.2006. godine Centar izdaje uverenje i za prvorođeno dete. Sredstva se obezbeđuju iz budžeta Republike. Izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana (Sl. glasnik R. Srbije, br.115/2005. godine) proširuje se struktura korisnika koji preko Centra regulišu pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć.

2007. god. – Na osnovu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite (Službeni list Grada Novog Sada, broj 27/2005 ), preko Centra se reguliše ostvarivanje prava na izuzetnu ili interventnu jednokratnu pomoć.

2008. god.  – u redovnu delatnost Centra uvodi se poseban oblik socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima za decu bez roditeljskog staranja koji izlaze iz ustanova ili hraniteljskih porodica. Finansiranje ovog oblika zaštite obezbeđuje se iz budžeta Grada Novog Sada.

2009. god.  – na osnovu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite („Sl. list Grada Novog Sada“, br. 46/09.), delatnosti Centra za socijalni rad Grada Novog Sada se proširuje u domenu ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem – prihvatilište sa prihvatnom stanicom „Sigurna ženska kuća“. Po istoj Odluci delatnost Centra se proširuje u Dnevnom boravku za decu i omladinu sa poremećajem u društvnom ponašanju, aktivnostima koje se odnose na intezivan rad sa maloletnim učiniocima krivičnih dela kojima je od strane Suda izrečena vaspitna mera pojačanog nadzora uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika.

2012. god.  – na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada („Sl. list Grada Novog Sada“, br. 38/2011. i 10/2012) delatnost Centra se proširuje poslovima koji su vezani za dodatnu socijalnu podršku detetu i učeniku. Centar za socijalni rad Grada Novog Sada rešenjem utvrđuje potrebu za angažovanjem pratioca, kao i vrstu i učestalost poslova na pružanju dodatne socijalne podrške.