Služba za zaštitu odraslih i starih

Služba kroz svoj rad pruža pomoć i zaštitu:

 • odraslim licima sa porodičnim problemima
 • mentalno nedovoljno razvijenim odraslim licima
 • duševno obolelim licima
 • odraslim licima sa asocijalnim ponašanjem
 • odraslim nezbrinutim licima
 • ostarelim licima bez porodičnog staranja
 • licima u stanju socijalne potrebe zatečenim na teritoriji Grada Novog Sada
 • izbeglim i prognanim licima kroz novi oblik zaštite – zaštićeno stanovanje

Služba obavlja sledeće poslove:

 • smeštaj u ustanovu socijalne zaštite
 • stavljanje pod starateljstvo lica lišenih poslovne sposobnosti
 • po potrebi pokretanje postupka procene poslovne sposobnosti.
 • privremena starateljska zaštita radi obavljanja određenih pravnih radnji
 • regulisanje svih imovinsko-pravnih odnosa lica nesposobnih za samostalno zastupanje
 • pruža usluge za zaštitu od nasilja u porodici za sva punoletna lica, uz aktivnu saradnju sa drugim institucijama i NVO u Gradu Novom Sadu
 • davanje mišljenja i predloga drugim institucijama
 • rad na usmeravanju i praćenju lica u stanju socijalne potrebe
 • aktivno učestvuje u projektnim aktivnostima podržanim od EU i resornog Ministarstva („Otvoreni zagrljaj“, Trgovina ljudima)

Pored navedenog Služba se bavi i :

 • posredovanjem kod pružanja kućne nege i pomoći u kući
 • procenom socio-ekonomskih prilika pojedinaca-porodica za potrebe KPZ i drugih institucija
 • organizaciom sahrana i refundacijom troškova istih za korisnike domskog smeštaja, odnosno NN lica.

Službu za zaštitu odraslih i starih lica čini 15 stručnih radnika. Od navedenog broja 10 stručnih radnika voditelja slučaja (socijalni radnici i psiholozi) angažovani su na gore navedenim poslovima, 1 voditelj slučaja na poslovima Pomoći u kući, 1 voditelj slučaja angažovan u odeljenju u Sr. Karlovcima, 2 supervizora i rukovodilac Službe.