Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kuća“

Sigurna ženska kuća predstavlja deo Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, odnosno delatnost socijalne zaštite. U periodu od 2006. do 2009. godine Sigurna ženska kuća je funkcionisala kao projekat u potpunosti podržan sredstvima budžeta Grada Novog Sada – Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, da bi 2009. godine počela da funkcioniše kao redovna delatnost Centra za socijalni rad. Sigurna ženska kuća predstavlja novi, celovit oblik društvene zaštite žena i dece koji su ugroženi nasiljem u porodici u vidu specijalizovanog prihvatilišta i prihvatne stanice.

Funkcija Sigurne ženske kuće je da ženama i deci ugroženim nasiljem obezbedi:
– fizičku sigurnost;
– egzistencijalnu sigurnost;
– psihosocijalnu podršku;
– pravnu pomoć;
i tako omogući prekidanje kruga porodičnog nasilja i pruži uslove da žena, ojačana, izgradi sopstvenu strategiju organizovanja života bez nasilja.

Stručni tim
U neposrednom, stručnom i organizacionom radu sa ženama i decom ugroženim porodičnim nasiljem rade profesionalci. Rad je organizovan u dve smene i noćnom dežurstvu. Rad u Sigurnoj ženskoj kući podrazumeva aktivno i pasivno dežurstvo. Obzirom na višedimenzionalnost i složenost problematike u Sigurnoj ženskoj kući rade sledeći stručni radnici: socijalni radnik, psiholog i pedagog.
Od momenta prijave nasilništva, odnosno saznanja, uspostavlja se kontakt sa organima pravosuđa, policije, tužilaštva, Centra za socijalni rad, odnosno obezbeđivanje funkcionisanja „mreže“ – jednovremenog i zajedničkog delovanja institucija koje su zakonski obavezne da deluju. Mogućnost izdvajanja žrtve i smeštaja u Sigurnu žensku kuću omogućuje doslednu primenu zakonskih propisa i potpunu zaštitu žrtve.

Kontakt sa stručnim timom

Žene i deca, žrtve porodičnog nasilja mogu da kontaktiraju stručni tim Sigurne ženske kuće putem telefona: 021/646-57-46 svakog dana u periodu od 00 do 24 sata.

Žene koje trpe porodično nasilje mogu nam se obratiti i preko adrese elektronske pošte: sigurnazenskakuca@csrns.org.rs.