Obaveštenje za javnost

Republika Srbija
AP Vojvodina Centar za socijalni rad Grada Novog Sada Novi Sad, Zmaj Ognjena Vuka 13
Tel: 021/210-1400
e-mail: novisad.csr@minrzs.gov.rs
Datum: 14.06.2022. godine

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom emisije koja je emitovana dana 12.06.2022. godine na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, obaveštavamo javnost da je u emisiji na krajnje maliciozan, senzacionalistički način predstavljen rad Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, kao i pojedinih imenom i prezimenom navedenih radnika.

U cilju istinitog izveštavanja, smatramo da je uloga medija zloupotrebljena, sa krajnjim ciljem postizanja senzacije i gledanosti.

Posebno zabrinjava činjenica da je na temu seksualnog zlostavljanja i zaštite dece iznošeno neargumentovano donošenje zaključaka, bez uključivanja kompetentnih osoba.

Smatramo da je uloga medija da objektivno i tačno izveštava, a da su ovakvim nastupima ozbiljno narušeni principi zaštite prava i interesa deteta, kao i obaveze zaštite podataka o ličnosti.

Ovakvo izveštavanje medija nije u skladu sa zaštitom interesa dece i da sa druge strane predstavlja model po kome se vrši pritisak na rad organa državne uprave, zbunjuje javnost i izaziva efekat urušavanja sistema vrednosti porodično pravne zaštite.Pasus

U postupcima porodično pravne zaštite organ starateljstva se pridržava svih zakonskih i podzakonskih propisa, kao i pravila struke i u svom radu se prvenstveno rukovodi najboljim interesom deteta.

Centar za socijalni rad Grada Novog Sada u cilju zaštite korisnika je dužan da sačuva poverljivost podataka o njemu, te stoga nismo u mogućnosti da dajemo detaljne podatke koji se tiču konkretnog  deteta.

Međutim, napominjemo da je kompletan postupak sumnje na seksualno zlostavljanje vođen od strane specijalizovanog tima, koji čine stručnjaci koji poseduju licencu i posebna stručna znanja, kao i dugogodišnje radno iskustvo sa decom žrtvama seksualnog zlostavljanja, kao i  postupaka iz oblasti porodično pravne zaštite.Promeni