“Рано образовање и брига о деци у функцији превенције осипања и повећања образовних постигнућа ромске деце у Новом Саду”

Пројекат се реализује у партнерству са Центром за социјални рад Града Новог Сада и Градском управом за образовање Града Новог Сада. Пројекат финансира Европска унија кроз програм ИПА 2013 Развој ефективних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу.

У четвртак 16. новембра, одржана је и Уводна конференција на пројекту у Скупштини Града Новог Сада. Циљ Уводне конференције био је да се успостави повољан локални контекст у смислу интерсекторске сарадње, да се укључе релевантне заинтересоване групе (из сектора образовања, здравља, социјалне заштите, цивилног сектора, локалних власти), и дефинишу приоритети у области подршке раном развоју ромске деце у Новом Саду, и у области превенције осипања ромске деце из образовног система.

Овај пројекат је усмерен на децу у Новом Саду, како би се допринело смањењу неједнакости и унапређењу образовне и социјалне инклузије најрањивијих група, пре свега Рома, у Србији. Конкретно, до краја 2018., године Центар за производњу знања и вештина са пројектним партнерима радиће на томе да се повећа број ромских девојчица и дечака узраста 3,5-5 година у предшколској установи и да се унапреде родитељске компетенције њихових родитеља, као и да се повећа проценат укључених ромских девојчица и дечака у школама у Новом Саду. Поред тога, радиће се и на томе да се мере подстицања раног развоја, образовања и васпитања као и мере превенције осипања из школског система укључе у локалне политике.

Активности обухватају низ мера подршке породицама и школама: социјално едукативни теренски рад у породицама деце предшколског узраста у неформалним ромским насељима, материјална подршка породицама и помоћ при упису у предшколску установу, формирање школских тимова за спречавање осипања у 9 основних школа у Новом Саду, психосоцијална подршка породицама школске деце. Подршком ће укупно бити обухваћено 100 ромских породица. Поред директне подршке деци у породицама у које је уз ЦПЗВ активно укључен и Центар за социјални рад, током пројекта ће бити организоване едукације за професионалце у образовном и систему социјалне заштите како би се боље умрежили и повезали, и ојачали њихови капацитети у области рада у интеркултуралном контексту, и како би се оснажила Новосадска интерсекторска мрежа НСМЕДЕ која је формирана 2014. године у Новом Саду.

Најзначајније препоруке Конференције односе се на потребу системског решења у области подршке раном развоју и превенцији осипања ромске деце из образовног система у Новом Саду кроз доношење и усвајање Локалног акционог плана за Роме и опредељење буџетских средстава за дате области у оквиру ЛАП-а.